สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

สปอตวีดิทัศน์


Banner Website

Copy Script ด้านล่างนี้เพื่อติดตั้ง Banner ไปยัง Website ของท่าน

ไฟล์เสียงสปอตสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สปอตวิทยุช่องทางการร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สปอตวิทยุสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

ไฟล์เสียงสปอตวิทยุสำหรับเปิดที่หอกระจายข่าวชุมชน

อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

เอกสารอื่น ๆ